เรื่อง การอนุรักษ์ภาษาถิ่น

1.1       บทคัดย่อ สรุปเรื่องราว

สืบเนื่องมาจาก ในปัจจุบันการใช้ภาษาถิ่นในประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นกันน้อยลง ส่วนคำศัพท์และรูปแบบประโยคก็กลายเป็นภาษาอื่น ๆ หรือภาษาทางอินเตอร์เน็ต เช่น อิอิ คริ คริ ไปหมดแล้ว ทำให้ภาษาเกิดสภาพถดถอยเสี่ยงต่อการสูญหาย ทั้งที่สำคัญภาษาถิ่นมีความสำคัญอย่างมากต่อตัวเราและวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศชาติ เพราะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสมัยก่อนที่สืบทอดมา หากภาษาถิ่นสูญหายก็เท่ากับเราสูญเสียภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไปด้วย

อย่างที่ทุกคนรู้กันประเทศไทย เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สวยงาม ร่วมถึงการพูดซึ่งสำเนียงการพูดของประเทศไทยมีมากมายในหลายแบบ อย่างเช่นการพูดของ ภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน หรือแม้กระทั่งภาคใต้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ด้วยในทุกวันนี้การใช้ภาษาถิ่นดั่งเดิมของเราเริ่มหมดหรือหายไปจากสังคมทุกวัน ๆ เนื่องด้วยการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตก ร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ที่ผู้คนสมัยใหม่ต้องการเลียนแบบดาราต่างประเทศ จนลืมวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศไทยไป ดังนั้นถ้าคนไทยไม่อยากให้วัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศไทยสูญหายไปจากวัฒนธรรมก็ ควรอนุรักษ์ภาษาถิ่น ของเราเอาไว้เพื่อในอนาคตลูกหลานของเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยนั้น มีวัฒนธรรมด้านภาษาที่สวยงามและมีเสน่ห์มาก

โดยเสน่ห์ที่สำคัญของภาษาถิ่น นอกจากจะใช้สื่อความหมายกับบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันให้เข้าใจตรงกันแล้ว ภาษาถิ่นยังมีความโดดเด่นในการช่วยรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้

1.2       เหตุผลประกอบในการเสนอเรื่องราว

เพื่ออยากให้ผู้คนทุกคนอนุรักษ์เอกลักษณ์ภาษาถิ่นของประเทศไทยไว้ และ การเรียนรู้ภาษาถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามที่สวยงามของภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแล้ว การที่เรารู้และเข้าใจภาษาถิ่น ยังช่วยทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย เพราะภาษาถิ่นเป็นภาษาประจำท้องถิ่น และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ควรค่าแก้การสืบทอดต่อไป

1.3       การตั้งชื่อเรื่องที่จะทำ

วิกฤติการณ์ของภาษาถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน

1. เพื่อให้ทุกคนอนุรักษ์ภาษาถิ่นไว้

2. เพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาถิ่น

3 .เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใช้ภาษาถิ่นของท้องถิ่นตัวเอง

4. เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิธีการ และวิเคราะห์ภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ

5. เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความเป็นมาของภาษาและซาบซึ้งในวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและเห็นความสำคัญ  ของภาษาภิ่น

1.5       ประเด็นหลัก

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยที่มีต่อภาษาถิ่น

1.6 ประเด็นเสริม หรือ ประเด็นที่มาสนับสนุนเรื่อง

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่น

1.7 คุณค่าของผลงานต่อสังคม

เพื่อให้คนเห็นคุณค่าเอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศไทย และช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป

1.8       กำหนดแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวคำถามสัมภาษณ์แหล่งข่าวทุกคน 

–  ผู้นำชุมชนของท้องถิ่นนั้น แนวคำถาม ถ้าคนรุ่นหลังไม่อนุรักษ์ภาษาถิ่นไว้ จะมีวิธีใดที่จะให้ภาษาถิ่นดำรงอยู่ไว้

–  คนเก่าคนแก่ของบริเวณท้องถิ่น แนวคำถาม ถ้าคนรุ่นหลังไม่สืบทอดภาษาถิ่น คนเก่าคนแก่ จะบอกถึงลูกหลานให้เห็นคุณค่าของภาษาถิ่นอย่างไร

1.9       อธิบายลักษณะของคำถามที่ใช้                                                                                                        

เป็นแนวการสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสัคมมากที่สุด ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นทั่วๆไป  เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องการจะรู้ และการตั้งคำถามนั้น จะเป็นคำถามเปิด  คือ  คำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

1.10 ข้อมูลประกอบอื่น ๆ และเบื้องหลังการผลิตผลงาน

– ข้อมูลจากคนตามพื้นที่ต่าง ๆ

– ข้อมูลของคนเก่าคนแก่ ที่ยังใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร

– ข้อมูลจากข่าว วธ.ดึงศธ.แก้วิกฤตภาษาถิ่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายนิพิฏฐ์อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเกิดวิกฤตการใช้ภาษาถิ่นเพราะวัยรุ่นและคนไทยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่นิยมพูดภาษาถิ่นของตนเองประกอบกับเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่าประเทศไทยมีภาษาถิ่นอยู่ประมาณ 50 ภาษา แต่พบว่ามีกว่า 10 ภาษาที่กำลังจะสูญหายไปภายใน 1-2 ปีนี้ อาทิ ภาษาซาไก และภาษาชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ตนเห็นว่าควรเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะลงนามความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้ครูมีการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียน รวมทั้งสอดแทรกเรื่องภาษาถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่น โดยเชื่อว่าการที่ครูมีการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียนจะช่วยแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอายที่จะพูดภาษาถิ่นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ จะเสนอ ศธ.ให้เพิ่มเติมเนื้อหาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์เข้าสู่วิชาเรียน และจัดทำข้อสอบที่ให้นักเรียนนักศึกษาจะต้องค้นหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์มาตอบคำถาม เพื่อสร้างนิสัยในการเข้าพิพิธภัณฑ์หาความรู้ และศึกษารากเหง้าของความเป็นไทย ให้กับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้

–มติชน ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)–

จากการศึกษาการใช้ภาษาของคนไทยตามภาคต่างๆ คนเริ่มมีการเปลี่ยนหันไปใช้ภาษาอื่นไม่ใช้ภาษาถิ่น แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังคงใช้ภาษาถิ่นในการพูดอยู่

เบื้องหลังการผลิตผลงาน

–                   คิดก่อนว่าจะทำเรื่องอะไร

–                   หาข้อมูล เรื่องที่จะทำ

–                   วางรูปแบบการถ่ายทำ

–                   ไปยังพื้นที่ ๆ ต้องการไปหาข้อมูล

–                   หาแหล่งข่าว

–                   สัมภาษณ์แหล่งข่าว

–                   จดบันทึกข้อมูล

–                   นำไปทำสารคดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s